cpo@baovk.bg
0877983868

Допълнителна квалификация

Законодателството в областта на професионалното обучение, както и редица норми в определени професионални дейности изискват лицата, заети в конкретни професионални направления да имат допълнителна квалификация. Тя подлежи на актуализация в срокове, залегнали в съответната нормативна база.

ЦПО БАОВК провежда обучения за допълнителна квалификация за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, в съответствие с изискванията на:

  • Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ПБЗРЕН 1000 V)
  • Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
  • Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Съгласно съответния правилник се определят пет квалификационни групи - от първа до пета, степенувани по отговорност на задълженията и действията на лицата, свързани с осигуряване на безопасност при работа.

Придобиването или потвърждаването на квалификационна група се изисква в случаите:

  • при постъпване на нова работа;
  • за повишаване на квалификационна група, когато обстоятелствата го изискват или след изтичане срока на притежаваното удостоверение;
  • за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;
  • периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от две години за изпълнителския персонал и от три години - за ръководния персонал.

Обучението завършва с полагането на изпит пред комисия в устна или писмена форма.

Продължителността на курса е в рамките на работното време (в часове) и е различна за всяка квалификационна група, в зависимост от правилника, по който се провежда обучението.

Необходимите документи за записване в обучение за придобиване на квалификационна група са:

За работодатели За лицата в обучението
Изпратена подписана обобщена заявка до директора на ЦПО БАОВК (по образец)
  1. Попълнено заявление до директора на ЦПО БАОВК
  2. Копие на диплома за завършено образование
  3. Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на лицето

За уточняване на дати, цени* и допълнителни детайли, както и за получаване на образци на заявления, моя да се свържете с нас на:

e_mail: cpo@baovk.bg  или телефон: 0877983898

* Членовете на Българската Асоциация Отопление Вентилация Климтизация ползват преференциални условия