cpo@baovk.bg
0877983868

Професия монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Обучението е предназначено за лица над 16 години, които имат завършен първи гимназиален етап на образование.

Работата на монтьора на енергийни съоръжения и инсталации включва трудови дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, и изисква познаване на организацията на труда, на използваните материали и инструменти, предназначението на крайния продукт и технологията на производствения процес. Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации изработва елементи на инсталации и съоръжения, сглобява и разглобява съоръжения от готови възли, извършва монтаж и демонтаж на съоръжения, инсталации и мрежи, участва при тестване на съоръжения и инсталации и извършва профилактика (поддържане и ремонт) на съоръжения и инсталации, като ползва необходимите машини, инструменти и подемно-транспортна техника. Работи с техническа документация и приложен софтуер. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазва околната среда. Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации работи в среда, характеризираща се с високи или ниски температури, шум и вибрации, опасни газове и работни вещества (включително при условия на потенциална опасност от аварийни ситуации).

В работното си ежедневие монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации работи в екип, за което се изискват дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и лоялност. От него се очаква да има готовност за кариерно развитие и повишаване на квалификацията, способност за откриване и разпознаване на специфични сигнали в трудовата дейност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Лице, придобило втора степен на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" и съответната правоспособност, когато се изисква такава, може да работи на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД):

 • 7124 Работници по изолации - 7124-2006 Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации, 7124-2007 Работник, ремонт на топлинна изолация;

 • 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици - 7126-2010 Монтьор, газопроводни тръби, 7126-2011 Монтьор, вентилационни тръби, 7126-2013 Монтьор, паропроводни тръби, 7126-2015 Монтьор, тръби за продуктопроводи, 7126-2017 Работник, ремонт и поддръжка на линейни газопроводи;

 • 7127 Механици на климатични и охладителни инсталации - 7127-2002 Монтажник, хладилни и климатични инсталации, 7127-2003 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации, 7127-2004 Монтьор, топлофикационни съоръжения;

 • 7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване - 7233-2003 Котлочистач, 7233-2004 Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения, 7233-2011 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване, 7233-2013 Монтьор, гориво-транспортно оборудване в електроцентрала, 7233-2020 Монтьор, котелно оборудване, 7233-2024 Монтьор, парни двигатели, 7233-2028 Монтьор, турбини/турбинно оборудване, 7233-2029 Монтьор, хидроенергийно оборудване, 7233-2030 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, 7233-2034 Работник, режимни настройки на енергийно оборудване; 

• 8182 Оператори на парни машини и котли - 8182-2004 Огняр, 8182-2005 Оператор, парни и водогрейни съоръжения, 8182-2006 Оператор, парна машина, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

За завършване на пълното обучение за професията „Монтьора на енергийни съоръжения и инсталации“ по Рамкова програма Б с получаване на Свидетелство за втора степен на професионална квалификация се изисква покриване на хорариум от 660 учебни часа.

В учебния план са застъпени следните модули, които покриват Единиците резултати от учене (ЕРУ), застъпени в Държавния образователен стандарт за професията:

ТЕОРИЯПРАКТИКА
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Комуникация и чужд език 
Електротехника
Електроника
Техническа механика
Материалознание
Техническо чертане
Организиране на работния процес
Информационни и комуникационни технологии
Хидравлични машини
Термодинамика и топлопренасяне
Климатична, вентилационна и отоплителна техника
Топлинни източници
Хладилна техника
Монтаж и Ремонт на топлотехнически съоръжения и инсталации 
Обработка на материали
Електрически измервания
Монтаж и Ремонт на топлотехнически съоръжения и инсталации

За обучения по част от професията, които се провеждат по Рамкова програма Д и завършват с получаване на Удостоверение за професионално обучение, хорариумът часове и продължителността на програмата е в зависимост от конструираните модули. Те се избират от основната програма, в съответствие с всички нормативни изисквания, като се отчетат и потребностите на заявителя на обучението.

други професионални обучения