cpo@baovk.bg
0877983868

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на​​ физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор и обработващ лични данни Център за професионално обучение БАОВК към „Център за Професионално Обучение БАОВК“ ЕООД,​​ съкратено изписване ЦПО БАОВК, отговаря на всички изисквания на новата регулация,​​ като събира лични данни на лицата (субекти на лични данни) само и единствено с цел  предоставянето на обучителни услуги съгласно Закона за професионалното образование и обучение и подзаконовите нормативи и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

2. Информация относно​​ Администратора на лични данни

 • Център за професионално обучение БАОВК към „Център за Професионално Обучение БАОВК“ ЕООД (ЦПО БАОВК)
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 206540279
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец,  бул."Черни връх" № 20, вх. А, ет. партер
 • Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец,  бул."Черни връх" № 20, вх. А, ет. партер
 • E-mail:​​ cpo@baovk.bg
 • Телефон.: 0877 983 868​​ 
 • Уеб сайт: https://obuchitelencentar.eu/

3. Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ №​​ 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ №​​ 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email:​​ kzld@government.bg,​​ kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт:​​ www.cpdp.bg

4. Законосъобразност

Център за професионално обучение БАОВК към „Център за Професионално Обучение БАОВК“ ЕООД ​​ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на​​ Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 1.​​ (1)​​  Център за професионално обучение БАОВК към „Център за Професионално Обучение БАОВК“ ЕООД събира и обработва​​ лични данни, които потребителите предоставят по повод извършваните дейности по обучение, с оглед:

 1. Предоставяне на конкретна информация във връзка с отправено запитване

2. ​​ Подготовка на договори и изпълнение на услуга по договора.

3. Изпълнение на нормативни изисквания на Закона за счетоводството и други подзаконови нормативни актове.

4. ​​ За установяване на връзка с лицата по телефон, адрес и/или електронна поща,​​ за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията им по сключените с Дружеството договори;

5.  ​​​​За водене на счетоводна отчетност;

6. За издаване на документи за професионална​​ квалификация/професионално обучение/валидиране от Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  ​​​​Обучение БАОВК" ЕООД.

7. Изпълнение на изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и подзаконовите нормативни актове.

8. Изпълнение на нормативното изискване​​ за подаване на информация към Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

(2)​​ Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  ​​​​Обучение БАОВК" ЕООД спазва следните принципи при обработката на личните данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност​​ и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

5. Видове лични данни, които  Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  ​​​​Обучение БАОВК" ЕООД събира,  обработва и съхранява 

Чл. 2. (1) Центъра за профеионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  ​​​​Обучение БАОВК" ЕООД ​​​​ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни на своите клиенти:

 1. Относно категория „Физическа идентичност“ на лицата:
 2. три имена
 3. ЕГН
 4. място на раждане
 5. медицинско удостоверение
 6. снимки паспортен формат
 7. телефони за връзка
 8. електронна поща.
  1. Относно категория „Социална идентичност“ на лицата:
 9. Образование, Професия/ специалност/ степен на професионална квалификация (СПК) по Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), по която е проведено обучението
 10. Данни за професионална реализация - CV

(2)​​ Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  ​​​​Обучение БАОВК" ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

6. Срок на съхранение на лични данни

Чл. 3. Събраните лични данни се съхраняват в срокове, в зависимост от изискванията на НАРЕДБА​​ №​​ 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и подзаконовата нормативна база.

7. Права на субектите на лични данни

  Чл. 4.​​  Субектите на лични данни могат да оттеглят съгласието си за обработка на лични данни по всяко време чрез отправено заявление в свободен текст до директора на ЦПО БАОВК, стига това да не противоречи към дадения момент на действащата нормативна база, регламентираща дейността.

 Чл. 5. (1)Субектите на лични данни могат да изискват и получат от Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях.

(2)​​ Същите имат право да получат достъп до информацията, отнасяща се до събирането,​​ обработването и съхранението на личните им данни.

(3)​​ Център за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма.

 Чл. 6.​​ Субектите на лични данни могат да коригират или допълнят неточните или непълните лични данни, свързани с тях чрез отправено мотивирано искане до директора на Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД. 

Чл. 7.(1)​​ Субектите на лични данни имат правото да поискат от Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД изтриване на свързаните с тях лични данни, а Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД има ангажимент да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество и не по предназначение

(2)​​ Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за​​ статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3)​​ За да бъде упражнено правото на „забравяне“ (изтриване на личните данни), субектът на лични данни следва да подадете писмено аргументирано заявление до директора на Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД, като удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните и представи на място своята лична карта за целите на идентификация.

(4)​​ Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 Чл. 8.​​ Субектът на лични данни има право да изисква от Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

 • е оспорена точността на личните данни;
 • обработването е правомерно, но субектът не желаете личните данни да​​ бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги​​ изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД имат преимущество пред неговите интереси. 

8. Право на възражение

Чл. 10.​​ Субектът на лични данни може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг, когато има налична аргументация.

 Чл. 11. (1)​​ В случай, че Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи висок риск за нарушаване на права и свободи на субекта, го уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2)​​ Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД не е длъжен да уведомява субекта, в случаите, когато:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на субекта;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

9. Лица, на които се предоставят лични данни

Чл. 12.​​ Центъра за професионално обучение БАОВК към "Център за Професионално  Обучение БАОВК" ЕООД, в качеството на Администратор, подава данни към Информационната система на Национална агенция за​​ професионално образование и обучение (НАПОО) във връзка с нормативните изисквания регламентиращи дейността. 

10. Други разпоредби

Чл. 13.​​ В случай на нарушаване на правата на субектите съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, същите имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ №​​ 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”​​ №​​ 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email:​​ kzld@government.bg,​​ kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт:​​ www.cpdp.bg​​ 

Чл. 14.​​ Субектите на лични данни могат да упражнят всичките си права относно защита на личните данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ги идентифицира като притежател на данните.