cpo@baovk.bg
0877983868

Валидиране

Процесът по валидиране е установяване и доказване на притежаваните професионални знания, умения и компетентности, придобити по неформален път, доказано потвърдено, че отговарят на държавните образователни стандарти и получаване на съответния официален документ, който е държавно признат и носи редица предимства.

Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на труда

Това означава, че ако човек упражнява дадена професия, но няма необходимата квалификация и официален документ, с които да ги удостовери, има възможност да ги придобие в конкретната процедура по валидиране.

Център за професионално обучение БАОВК провежда валидиране по професиите, за които има издадена лицензия.

Процесът по валидиране протича в пет основни стъпки:

Предимствата на валидирането са:

  • Улеснен достъп до професионални обучения и по-краткосрочно квалифициране
  • Ускорен път за получаване на документ за професионална квалификация, напълно релевантен на документите, издавани за пълния курс на обучение
  • Значително увеличени възможности за реализация на пазара на труда, по-добро кариерно развитие, по-високо възнаграждение

Ценообразуването и периодът на приключване на валидирането зависи изцяло от детайлите:

  • дали ще се валидира цяла професия или част от професията
  • доказателственият материал, предоставен от кандидата за неформално придобити знания, умения и компетентности
  • необходимо ли е провеждане на допълнително обучение
  • изпълнението на изготвения индивидуален план от кандидата за валидиране

За необходимите документи и други подробности относно валидирането можете да се свържете с ЦПО БАОВК:

cpo@baovk.bg

0877983898