cpo@baovk.bg
0877983868

Професионални обучения

Професионалното обучение се организира и осъществява от лицензирани Центрове за обучение. Лизензията се издава от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) и дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Степените на професионална квалификация характеризират  сложността на придобитите професионални компетентности, като професиите се класифицират в следните три степени на професионална квалификация:

I СПК е с най-ниска сложност на придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия. Изисква се кандидатите да имат завършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗПУО, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО. 

II СПК включва придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия. За включване в обучение се изисква завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП).

III СПК характеризира придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорност за работата на други лица. Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование са изискванията за входящо образователно равнище са изискванията за входящо образователно равнище.

Документите, които издава ЦПО БАОВК са държавно признати по образец на МОН:

  • Свидетелство за професионална квалификация
  • Удостоверение за професионално обучение по част от професия

С цел максимално удовлетворение на потребностите на работещия бизнес, ЦПО БАОВК предлага гъвкави форми на обучение с индивидуален подход към всеки клиент. Това означава, че всеки работодател би могъл да се обърне за съдействие към Центъра за изготвяне на конкретна обучителна програма спрямо подадени детайли, с оглед индивидуалните потребности на заявителя. 

Обученията, които ЦПО БАОВК организира са както за пълния обем от часове, което предполага по-дълго време на обучение, съгласно рамковите програми, така и краткосрочни – за част от професията. Заявителите на обучение могат да се запознаят с детайлна информация чрез:

  • Индивидуална консултация в офиса на адрес гр. София, бул. Черни връх 20
  • На телефон 0877 983 868
  • Или в писмена форма на e_mail: cpo@baovk.bg
ПрофесияСпециалност и Степен на професионална квалификация (СПК)
522010 Електротехник5220109 Електрически инсталации - III СПК
522020 Електромонтьор5220210 Електрически инсталации - II СПК
522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации5220306 Газова техника - III СПК  
5220308 Възобновяеми енергийни източници - III СПК  
5220309 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна III СПК
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации5220406 Газова техника - II СПК  
5220408 Възобновяеми енергийни източници - II СПК
5220409 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - II СПК