cpo@baovk.bg
0877983868

Често задавани въпроси

Какво означават съкращенията и абревиатурите в професионалното обучение?

ПО – професионално обучение

ЧП – част от професия

ЦПО – Център за професионално обучение

СПК – степен на професионална квалификация

ЗПОО – Закон за професионално образование и обучение

ДОС – Държавен образователен стандарт

НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение

МОН – Министерство на образованието и науката


Какви документи са ми необходими, за да мога да се запиша на курс?

 • Копие на диплома за завършено образование
 • Медицински документ, удостоверяващ, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна
 • Заявление до директора на ЦПО
 • 2 бр. снимки

Ще отсъствам ли от работа по време на обучението?

В зависимост от формата на обучението (дневна, вечерна, дистанционна, самостоятелна) ще се формира и отсъствието ви от работа (много важно е на какъв график работите).

 • Дневна форма на обучение е присъствена и включва учебни занятия, изпити по учебни предмети или модули съгласно учебния план и се организира след 7 ч. и завършва до 19 ч. за не повече от 8 учебни часа на ден и за не повече от шест дни в седмицата.
 • Вечерна – присъствена и включва учебни занятия, изпити по учебни предмети или модули съгласно учебния план и се организира след 17 ч. за не повече от 6 учебни часа и за не повече от шест дни в седмицата.
 • Дистанционна – осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на оценките по учебните предмети от учебния план. За обучението в дистанционна форма обучаемият самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.
 • Самостоятелна - неприсъствена форма на обучение, при която обучаемите се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети или модули съгласно учебния план за дневна форма на обучение. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на обучаващата институция.

Каква е разликата между Свидетелство за професионална квалификация и Удостоверение по част от професия?

Удостоверение за професионално обучение се издава след обучение за част от професията. Издадените удостоверения се публикуват в Регистъра на издадените документи, който НАПОО поддържа. Документа дава право за упражняване на професията.

Със Свидетелството за професионална квалификация, номенклатурен № 3-54 на МОН се присъжда степен на професионална квалификация по специалност от дадена професия. Документът се вписва в Регистъра на НАПОО след като е преминал проверка от експертите в Агенцията. Правата, които дава Свидетелството, освен за упражняване на съответната професия, са и за преподаване по нея, в зависимост от разпоредбите на с ДОС по професията.


Каква е продължителността на курса за обучение с придобиване на степен на професионална квалификация?

Минималната продължителност на обучението, в зависимост от Степента на професионална квалификация е:

 • 1-ва СПК - до 6 месеца;
 • 2-ра СПК - до 12 месеца;
 • 3-та СПК до 18 месеца.


Какво представлява държавният изпит? 

Професионалното обучение за придобиване на квалификация по професия (първа, втора и трета СПК) завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията. Държавният изпит се провежда по национална изпитна програма на МОН в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.