cpo@baovk.bg
0877983868

ИНСТАЛАТОР НА КЛИМАТИЦИ


-


Форма на обучение
самостоятелна
Продължителност
до 10 дни
Документ
Удостоверение за професионално обучение по част от професия, образец 3-37 на МОН
Цена
600 лв. *Членовете на БАОВК ползват 10% отстъпка от фиксираната цена

При желание за включване в курса от Ваша страна, моля, ползвайте синият бутон за бързо записване. Ние ще се свържем с вас в рамките на работния ден.

Обучението се провежда по учебен план за рамкова програма Д по част от професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна.

Курсът е насочен към лица над 16 години, които имат минимален опит по специалността или упражняват професията, но имат конкретни дефицити при упражняването ѝ.

Курсистите ще придобият теоретични познания, които в последствие ще могат да приложат в практическата част от обучението. Курсът завършва с полагане на изпити в съответствие с Наредба 1 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от министъра на образованието и науката.

Удостоверение за професионално обучение по част от професия, образец 3-37 на МОН.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ В ТОВА ОБУЧЕНИЕ

След успешно завършване на обучението курсистите:

Ще знаят:

 • Какви са основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Кои са основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Предназначението и действието на климатична система - въздухоохлаждаща или водоохлаждащ термопомпен агрегат (чилър), термопомпа, автономни климатизатори.
 • Необходимата проектната/техническата документация на климатичната инсталация
 • Техническите изисквания и нормативните правила за изграждане на климатични инсталации, както и фирмената документация на климатичните системи

Ще могат:

 • Да прилагат необходимите мерки за защита
 • Ще извършват трудовата дейност, като спазват нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Активно да участват в процеса на избор на климатична инсталация с помощта на справочници и каталози
 • Изпълняват качествено монтаж/демонтаж на отделните елементи на климатичната инсталация
 • Извършват количествена и качествена оценка на направените операции за съответствие с документацията

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Професионални рискове – организация на оценките.
 • Аварии – предотвратяване и готовност за действие.
 • Нормативна база за работа с климатични инсталации
 • Основни физични закономерности.
 • Често допускани грешки при инсталация на климатични уреди.
 • Разлики при инсталация на климатична техника при различните видове хладилни газове.
 • Изпълнение на монтаж/демонтаж на отделните елементи на климатичната инсталация.
 • Констативен протокол за извършените дейности.
други предстоящи обучения